วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้นชุดที่ 1

มานุษยวิทยาเบื้องต้น
บทที่ 1 อรัมบท 
ภาคที่หนึ่ง :  มานุษยวิทยากายภาพ
บทที่ 2 ขอบเขตของวิชามานุษยวิทยากายภาพ
บทที่ 3 หลักเกี่ยวกับการวิวัฒนาการ
บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและกฎของเมนเดล
บทที่ 5 ไพรเมตกับบรรพบุรุษของมนุษย์
บทที่ 6 สกุลโฮโม
บทที่ 7 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ปัจจุบัน
ภาคที่สอง : มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
บทที่  8 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 9 ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสภาพนิเวศ
บทที่ 10 การแลกเปลี่ยนและเงินตรา
บทที่ 11 ครอบครัวและเครือญาติ
บทที่ 12 พฤติกรรมทางการเมืองและการควบคุมทางสังคม
บทที่ 13 ความเชื่อ ศาสนาและการควบคุมทางสังคม
บทที่ 14 ศิลปะและภาษา
บทที่ 15 นักมานุษยวิทยาและผลงาน
ภาคที่สาม :  มานุษยวิทยาประยุกต์
บทที่ 16 มานุษยวิทยาปฏิบัติการ 

ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 1 ปีการศึกษา 2554