วันพฤหัสบดี, 2 ธันวาคม 2564

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา (ชุดที่ 1)

24 มิ.ย. 2018
6558

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา (ชุดที่ 1)


สรรค์สร้าง : ดร.ณรงค์ ศิริเมือง

1.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง

ข. การเรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับกับความ สามารถและความต้องการของตนเอง

ค. การที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

2.การประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นอะไร

ก. เนื้อหา ข. ผลสัมฤทธิ์ ค. ผลงานและกระบวนการ ง. สติปัญญา

ตอบ ค.

3. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ตรงกับข้อใด

ก. Supporter ข. Helper and Advisor ค. supporter and Encourager ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

4.การประเมินในข้อใดสำคัญที่สุด

ก. การแก้ไขพัฒนาผู้เรียน

ข.การพัฒนาระบบการให้ระดับคะแนน

ค.การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ง. การตัดสินให้ผ่านและไม่ผ่าน ในการสอบปลายปี

ตอบ ก.

5.เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรม ด้านทักษะกระบวนการคือข้อใด

ก. แบบสังเกต

ข. แบบสัมภาษณ์

ค. แบบสำรวจรายการ

ง. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตอบ ค.

6.พฤติกรรมด้านจิตพิสัยขั้นรับรู้ สัมพันธ์สอดคล้องกับ พฤติกรรมด้านพุทธพิสัยระดับใด

ก.วิเคราะห์ ข.นำไปใช้ ค.ประเมินค่า ง. ความรู้ ความจำ

ตอบ ง.

7.วิธีการสอนแบบใดที่เกี่ยวข้องกับเวลามากที่สุด

ก.ทดลอง ข.บรรยาย ค.สาธิต ง. บทบาทสมมุติ

ตอบ ก.

8.ข้อใดเกี่ยวข้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ของพาฟลอฟ (Pavlov)

ก. Readiness ข. Exercise ค. Effect ง. Conditioning

ตอบ ง.

9.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวร้าวของเด็กมากที่สุด คือข้อใด

ก.ความคับข้องใจ ข.การเลียนแบบ ค.การเสริมแรง ง. การลงโทษ

ตอบ ก.

10. ช่วยให้เกิดความเป็นเอกภาพ และมีความชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลในแต่ละ ระดับชั้น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่าง สถานศึกษา สอดคล้องกับข้อใด

ก. ตัวชี้วัดชั้นปี  ข. สมรรถนะ

ค.จุดประสงค์  ง.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตอบ ก.

11. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา

ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร ข. การจัดหน่วยการเรียนรู้ ค. การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ ง. การกำหนดอัตราเวลาเรียน

ตอบ ค.

12. ข้อใดเป็นการประเมินผลย่อยระหว่างภาคเรียน

ก. Formal Evaluation ข.Informal Evaluation ค.Formative Evaluation ง. Summative Evaluation

ตอบ ค.

13.การประเมินผลระหว่างภาคเรียนมีจุดมุ่งหมาย เพื่ออะไร

ก. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ข.ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน ค.ตัดสินผลการเรียน ง. ปรับปรุงการเรียนการสอน

ตอบ ข.

14.วิธีการที่จะวัดพฤติกรรมแต่ละด้านให้ครอบคลุมและ เหมาะสมนั้น จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ใช้วิธีการวัดหลาย ๆ วิธี ข.ใช้เครื่องมือวัดหลายรูปแบบ ค. กำหนดจุดประสงค์/เนื้อหาให้ชัดเจน ง. วิเคราะห์จุดประสงค์/เนื้อหาที่จะวัด

ตอบ ก.

15. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  51 ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. การสื่อสาร ข. การมีวิจารณญาณ ค. การแก้ปัญหา ง. ทักษะชีวิต

ตอบ ข.

16.เราควรใช้ทฤษฎีของฟรอยด์ (Sigmund Fueud)

ในเรื่องใดมากที่สุด

ก. การเลี้ยงดูบุตร ข. การเรียนการสอน

ข.การจัดกิจกรรม ง. การสอนซ่อมเสริม

ตอบ ก.

17. คำกล่าวที่ว่า “ทำแบบฝึกหัดมากๆ จะเกิดการเรียนรู้” ตรงกับทฤษฎีของใคร

ก.เลวีน ข.ฟรอยด์ ค.สกินเนอร์ ง. ธอร์นไดค์

ตอบ ง.

18. สื่อประเภทใดที่เหมาะสมกับการพัฒนาจริยธรรมคือ คุณธรรม สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา

ก.เกมและเพลง ข.เกมการศึกษา ค.นิทาน ง. รูปภาพ

ตอบ ค.

19. ตามทฤษฎีของฟรอยด์ พฤติกรรมที่เราแสดงออกมา นั้นส่วนใหญ่เป็นผลของอะไร

ก.ตัวเรา ข.การฝึกหัด ค.จิตใต้สำนึก ง. การถ่ายโยง

ตอบ ค.

20. บุคลิกภาพเกิดจากส่วนประกอบใด ก. พันธุกรรม-ประสบการณ์

ข. สิ่งแวดล้อม-พันธุกรรม ค. การเรียนรู้-กรรมพันธุ ง. ประสบการณ์-สิ่งแวดล้อม

ตอบ ข.

21. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี สอดคล้องกับเกณฑ์การ วัดผล ตามหลักสูตรฯ 51 ข้อใด

ก. ปฐมวัย ข. ประถมศึกษา

ค. มัธยมศึกษาตอนต้น ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบ ข.

22. เป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการ พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน

ก. ปฐมวัย ข. ประถมศึกษา

ค. มัธยมศึกษาตอนต้น ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบ ค.

23. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตรงกับข้อใด

ก.เป็นหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชา ข.เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ค.เป็นหลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ ง. เป็นหลักสูตรอิงสาระการเรียนรู้

ตอบ ข.

24.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้สิ่งใดเป็นตัวกำหนดคุณภาพของผู้เรียน

ก.เนื้อหา ข.กิจกรรม ค.ภารงาน ง. มาตรฐานการเรียนรู้

ตอบ ง.

25.ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร

ก. ผลการประเมินหลักสูตรและการใช้ ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ค.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ง. ผลจากการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ

ตอบ ง.

26.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ก. มีความต่อเนื่อง 12ปี ข. มีความเป็นเอกภาพ ค. มีความเป็นสากล ง. มีจุดประสงค์เป็นตัวกำหนด

ตอบ ง.

27.ขั้นตอนแรกของการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คือข้อใด

ก.จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษา ข.ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค.กำหนดวิสัยทัศน์

ง. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ตอบ ค.

28. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ51 แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

ก.2 ลักษณะ ข. 3 ลักษณะ

ข.4 ลักษณะ ง. 5 ลักษณะ

ตอบ ข.

29. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ผู้สอน ข. ผู้ชี้นำ ค. ผู้ถ่ายทอดความรู้ ง. ผู้ส่งเสริมช่วยเหลือ

ตอบ ง.

30. เป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้น การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน

ก. ปฐมวัย ข. ประถมศึกษา ค. มัธยมศึกษาตอนต้น ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบ ง.

31. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ข. มีความรู้อันเป็นสากล ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ง. มีความรักท้องถิ่น

ตอบ ง.

32. หลักสูตรระดับท้องถิ่น เป้าหมายระดับท้องถิ่น กำหนดโดยข้อใด

ก. สถานศึกษา ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบ ก.

33. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็น มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก สอดคล้องกับส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ก. วิสัยทัศน์ ข. จุดหมาย ค. หลักการ ง. พันธกิจ

ตอบ ก.

34. กฎแห่งการฝึกหัด เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของใคร

ก. เลวีน ข. ฟรอยด์ ค. สกินเนอร์ ง. ธอร์นไดค์

ตอบ ง.

35.การเสริมแรง สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของใคร

ก. เลวีน ข. ฟรอยด์ ค. สกินเนอร์ ง. ธอร์นไดค์

ตอบ ค.

36. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำหรับ พัฒนาเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับส่วนใดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ก. วิสัยทัศน์ ข. จุดหมาย ค. หลักการ ง. พันธกิจ

ตอบ ค.

37. เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกัน ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันตีระหว่าง บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับข้อใด

ก. การสื่อสาร ข. การมีวิจารณญาณ

ค. การแก้ปัญหา ง. ทักษะชีวิต

ตอบ ง.

38. ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะ ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการ เรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม

นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับข้อใด

ก. ตัวชี้วัดชั้นปี ข. สมรรถนะ

ค.จุดประสงค์ ง.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตอบ ก.

39.ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามความมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ก. ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง การปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

ข. รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพ กฎหมาย

ค. รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ ประเทศชาติ ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วน ร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตอบ ง.

40. แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด

ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด

ตอบ ข.

41. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัด การศึกษาคือข้อใด

ก. ความรู้คู่คุณธรรม ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ค. ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม

ตอบ ง.

42. ผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือข้อใด

ก. ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ข.ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง ค.ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ง.ดีมาก ดีเยี่ยม พอใช้

ตอบ .ไม่มีข้อถูก

43. เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีใน ระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ก. ตัวชี้วัดชั้นปี ข. สมรรถนะ

ค.จุดประสงค์ ง.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตอบ ก.

44. การนำาผลการเรียน ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ จากการศึกษาตามอัธยาศัย และนอกระบบที่ไม่แบ่งระดับ มาประเมิน ตรงกับข้อใด

ก. การเทียบโอนผลการเรียน ข. การเทียบระดับการศึกษา ค. การสอบเทียบโอน ง. การโอนหน่วยกิต

ตอบ ก.

45. การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรต้องคำนึงถึงข้อใด

ก. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ข. การกำหนดประสบการณ์ทางการศึกษา ค. การจัดประสบการณ์ทางการศึกษาให้ผู้เรียน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

46. การวิจัยเรื่อง “ระบบการศึกษาของไทยในสมัยสมเด็จ พระปิยมหาราช” สอดคล้องกับข้อใด

ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ข. การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา ค. การวิจัยเชิงทดลอง ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ

ตอบ ก.

47. การวิจัยเรื่อง “เจตคติของครูน้อยที่มีต่อผู้บริหาร การศึกษา” สอดคล้องกับข้อใด

ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ข. การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา ค. การวิจัยเชิงทดลอง ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ

ตอบ ข.

48. การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความมีเหตุผลระหว่าง กลุ่มที่สอนเรขาคณิตกับกลุ่มที่สอนตรรกศาสตร์”

สอดคล้องกับข้อใด

ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

ข. การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา

ค. การวิจัยเชิงทดลอง

ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ

ตอบ ค.

49. มีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อใด

ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ข. การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา ค. การวิจัยเชิงทดลอง ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ

ตอบ ค.

50. อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และความรู้ ท่านคิดว่า เป็นตัวแปรตามข้อใด

ก. ตัวแปรต่อเนื่อง ข. ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง ค. ตัวแปรต้น ง. ตัวแปรตาม

ตอบ ก.

หากชีวิตเป็นเหมือนผึ้ง รักและหวังก็คงเหมือนปีก

ที่หากจะตกลงนํ้าไปชักกี่ครั้ง จะโผผินบินถลาสักกี่หน

หากยังมีปีก ก็ยังมีโอกาสกลับไปโบยบินได้ใหม่…

ดร.ณรงค์ ศิริเมือง